top of page

Przetargi

Knowledge. Quality. Engagement.

Świadczymy kompleksowe doradztwo w zakresie zamówień publicznych  tak dla Wykonawców, jak  i Zamawiających w szczególności w obszarze zamówień z sektora ochrony zdrowia.

How can we help you?


  • Ocena dokumentacji przetargowej

  • Reprezentowanie w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą

  • Przygotowywanie opinii, analiz oraz raportów regulacyjnych

  • Opinie prawne w zakresie interpretacji znaczenia i skutków postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń itp.;

  • Szkolenia z PZP, w tym dot. komunikacji przetargowej

  • Przygotowywanie wewnętrznych procedur przetargowych

Sample projects

Przykładowe projekty

bottom of page