top of page

Uzdrowiska

Knowledge. Quality. Engagement.

Świadczymy kompleksowe, specjalistyczne doradztwo prawne dla gmin uzdrowiskowych.

How can we help you?

Gminy uzdrowiskowe

 • nadawanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej

 • potwierdzanie właściwości leczniczych surowców naturalnych

 • zasady potwierdzania właściwości leczniczych klimatu

 • pobór opłaty klimatycznej od osób w szpitalach uzdrowiskowych

 • lokalizacja oraz funkcjonowanie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego

 • plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego

 • ograniczenia dotyczące inwestycji na terenach uzdrowiskowych: zakłady przemysłowe, obiekty handlowe, parkingi, stacje telefonii komórkowej, roboty melioracyjne, wyrąb drzew

 • pozyskiwanie surowców mineralnych inne niż naturalne surowce lecznicze


Gmina uzdrowiskowa w systemie ochrony środowiska

 • ocena jakości powietrza

 • normy dotyczące hałasu

 • opłaty miejscowe

 • opłaty uzdrowiskowe

 • opłaty za eksploatację źródeł wód podziemnych i leczniczych

 • koncesje na wydobycie wód zaliczanych do kopalin

 • kwalifikacja ścieków odprowadzanych przez placówki uzdrowiskowe

 • infrastruktura techniczna w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, transportu zbiorowego, prowadzenia gospodarki odpadami

Sample projects

bottom of page