top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Wersja obowiązująca od dnia: 24 kwietnia 2022 r.

Zachowanie prywatności oraz ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo istotna. Chronimy Państwa dane osobowe oraz prywatność z najwyższą starannością. Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies („Polityka Prywatności”) ma na celu przedstawienie Państwu jako osobom korzystającym ze strony internetowej https://www.tomasikjaworski.com („Strona Internetowa”) zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasik Jaworski Spółka Partnerska Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego z siedzibą w Warszawie, przy al. Ujazdowskich 39/4, 00-540 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000495961, NIP: 7010411843 („Administrator”).

Państwa Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej „RODO”.

W szczególności Administrator zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych Państwa danych osobowych.

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych oraz realizacją praw, o których mowa w punkcie VI Polityki Prywatności mogą Państwo kontaktować się z Administratorem kierując korespondencje poprzez e-mail: kancelaria@tjsp.pl lub pisemnie na adres: al. Ujazdowskie 39/4, 00-540 Warszawa.

II. Dane zbierane za pośrednictwem Strony Internetowej   

W związku z korzystaniem przez Państwa ze Strony Internetowej, mogą Państwo zostać poproszeni o podanie swoich wybranych danych osobowych, np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub w inny podobny sposób. Administrator zbiera Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia oferowanych usług, a także informacje o Państwa aktywności na Stronie Internetowej.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości skorzystania z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej.

III. Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu:

 • Realizacji i wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną  [art. 6 ust. 1 lit. b RODO]

 • Rejestracji i prowadzenia konta na platformie szkoleniowej dostępnej na Stronie Internetowej [art. 6 ust. 1 lit. b RODO]

 • Rejestracji i obsługi formularza kontaktowego oraz newslettera [art. 6 ust. 1 lit. b RODO]

 • Wykonywanie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych [art. 6 ust. 1 lit. c RODO]

 • Prowadzenia działalności promocyjnej oraz marketingowej, w tym poprzez przesyłanie Newslettera w dostępnych kanałach komunikacji [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]

 • Inne działania marketingowe bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]

 • Ustalenia, dochodzenia roszczeń i/ lub obrony przed roszczeniami [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]

 • Rozwiązywanie problemów technicznych i reklamacji dotyczących działania konta założonego za pośrednictwem Strony Internetowej [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]

IV. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe dostarczone Administratorowi mogą być przekazywane następującym osobom trzecim:

 • Upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora;

 • Usługodawcy, którym na podstawie stosownych umów powierzono przetwarzanie Państwa danych osobowych, na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;

 • Podmioty będące niezależnymi administratorami danych, którym Państwa dane osobowe będą udostępniane w związku z realizowaną umową na rzecz osoby, której dane dotyczą, w szczególności podmioty realizujące usługi: bankowe, kurierskie, pocztowe, prawne;

 • Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Państwa danych osobowych;

 

Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar EOG. W razie podjęcia decyzji o przekazaniu takich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), przekazanie nastąpi tylko podmiotom spełniającym odpowiedni stopień ochrony, w tym przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,

 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,

V. Okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pukcie III powyżej:

 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • w zakresie realizacji zawartej umowy – przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania  umowy oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających,

 • w zakresie marketingu i promocji usług realizowanych w oparciu o zgodę – do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

VI. Realizacja praw

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych [art. 15 RODO], oraz do ich sprostowania [art. 16 RODO];

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych [art. 18 RODO];

 • żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) [art. 17 RODO];

 • prawa do przeniesienia danych osobowych [art. 20 RODO];

 • prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania [art. 21 RODO];

 

Ponadto mają Państwo prawo wnieść skargę na przetwarzanie  danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

22 531 03 00

kancelaria@uodo.gov.pl

https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

VII. Profilowanie

W celach marketingowych (w celu lepszego dopasowania wyświetlanych treści do Państwa indywidualnych potrzeb) w niektórych przypadkach przy korzystaniu ze Strony Internetowej może dochodzić do automatycznego podejmowania decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

VIII. Marketing bezpośredni

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem poczty e-mail, drogą SMS/MMS lub telefonicznie, w celu przesyłania takich informacji, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.  Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Przysługuje również Państwu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie.

IX. Pliki cookies i rodzaje zbieranych danych

Strona Internetowa używa plików cookies. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w formie niewielkich plików tekstowych, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze Strony Internetowej.

 

Operatorem Strony Internetowej jest Tomasik Jaworski Spółka Partnerska Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego z siedzibą w Warszawie, al. Ujazdowskie 39/4, 00-540 Warszawa (dalej zwana również jako „Operator”). Pliki cookies zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być przez Operatora i współpracujących z Operatorem Strony Internetowej partnerów.

Informacje zbierane za pomocą plików cookies mogą obejmować Państwa dane dotyczące:

 • urządzenia i lokalizacji – tj. adres IP, nazwę domeny, nazwę i wersję przeglądarki oraz systemu operacyjnego,

 • wizyt na Stronie Internetowej – tj. data oraz czas korzystania ze Strony Internetowej.

 

Operator Strony Internetowej może także gromadzić dane o użytkownikach poprzez gromadzenie logów serwera Strony Internetowej. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami i są wykorzystane jedynie dla celów administrowania serwerem.

X. Rodzaje plików cookies wykorzystywanych w ramach Strony Internetowej i cel ich wykorzystania

Na Stronie Internetowej pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • zapewnienia poprawności działania Strony Internetowej, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,

 • optymalizacji Strony Internetowej oraz dostosowania zawartości Strony Internetowej i sposobu jej wyświetlania do Państwa preferencji,

 • statystycznych i analitycznych.

 

Na Stronie Internetowej stosowane są następujące dwa główne rodzaje plików cookies:

 • cookies sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania – przeglądarki internetowej lub do czasu ich usunięcia,

 • cookies stałe – przechowywane w Państwa urządzeniach końcowych przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

 

Co do zasady przeglądarki internetowe domyślnie umożliwiają przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniach końcowych. Mogą Państwo jednak we własnym zakresie zarządzać plikami cookies i zindywidualizować swoje ustawienia. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies. Co jednak istotne zmiana ustawień może spowodować, że niektóre funkcje Strony Internetowej mogą przestać działać poprawnie.

 

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

 

Operator Strony Internetowej dla celów analitycznych korzysta w szczególności z oprogramowania Google Analytics. Mogą Państwo w każdej chwili zablokować wykorzystywanie Państwa danych przez Google Analytics.

XI. Zmiana Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie. Jeżeli zostaną wprowadzone do niej jakiekolwiek modyfikacje, Administrator poinformuje o tym Państwa na Stronie Internetowej.

bottom of page