top of page

REGULAMIN

Wersja obowiązująca od dnia: 24 kwietnia 2022 r.

Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki korzystania ze strony internetowej www.tomasikjaworski.com prowadzonej przez Tomasik Jaworski Spółka Partnerska Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego z siedzibą w Warszawie, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną.

I. DEFINICJE

Terminy pisane w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery mają następujące znaczenie:

  • Konto -  Indywidualne Konto Użytkownika zabezpieczone hasłem dostępu, dostępne po podaniu przez Użytkownika Danych Dostępowych.

  • Szkolenie - Szkolenie organizowane przez TJSP, o którym informacja znajduje się na Stronie Internetowej.

  • Strona Internetowa - Strona internetowa www.tomasikjaworski.com/ wraz z wszystkimi należącymi do niej podstronami

  • Dane Dostępowe - Login i hasło Użytkownika do Konta.

  • Login - Adres e-mail podany podczas rejestracji do Konta.

  • Użytkownik - Pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba, która korzysta ze Strony Internetowej.

  • TJSP lub Kancelaria -Tomasik Jaworski Spółka Partnerska Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego z siedzibą w Warszawie, przy al. Ujazdowskich 39/4, 00-540 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000495961, NIP: 7010411843.

  • Formularz Rejestracyjny - Właściwy formularz, w którym należy wypełnić wskazane w Regulaminie dane, celem rejestracji Konta, zapisu na newsletter lub rejestracji na Szkolenie.

  • Regulamin - Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

  • Usługi - Usługi świadczone drogą elektroniczną przez TJSP.

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Na podstawie Regulaminu TJSP świadczy Usługi drogą elektroniczną, umożliwiające Użytkownikowi:

a. Założenie Konta;

b. Rejestrację na Szkolenie/Szkolenia;  

c. Zapisanie się na newsletter;

d. Skontaktowanie się z Kancelarią poprzez zakładkę „Kontakt” na Stronie Internetowej.

2. Użytkownik oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie zobowiązuje się do zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej.

3. Na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, Użytkownik może korzystać w ograniczonym zakresie ze Strony Internetowej bez konieczności zakładania Konta. Brak procedury rejestracyjnej nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika określonej w Regulaminie.

4. TJSP na Stronie Internetowej publikuje treści, które Użytkownik może przeglądać bez konieczności zakładania Konta lub zapisywania się na Newsletter.

5. Część treści dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników posiadających Konto.

6. Do korzystania ze Strony Internetowej, niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych:

a. podłączenie do sieci internetowej,

b. posiadanie urządzenia z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługującą HTML5 oraz format PDF,

c. włączenie w przeglądarce internetowej cookies oraz JavaScript.

7. Użytkownik może korzystać ze Strony Internetowej, w tym przeglądać jej treści na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Użytkownik korzystając ze Strony Internetowej nie może:

a. dostarczać treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym;

b. podejmować działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Strony Internetowej;

c. ingerować w treści zamieszczane na Stronie Internetowej.

9. TJSP zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej i jej dostępności przez całą dobę, a także aby Usługi dostępne na Stronie Internetowej były jak najwyższej jakości.

10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego i założenia Konta lub zapisania się na newsletter.

11. TJSP dokłada należytej staranności celem świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie.  Opis tych Usług stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

12. TJSP zastrzega sobie prawo do okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania usługi oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. TJSP dołoży wszelkiej starań, aby nie wpływały one na możliwość korzystania przez Użytkownika z Konta.

13. TJSP zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z Usług po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Użytkowników.

III. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA, ZAŁOŻENIE KONTA, LOGOWANIE DO KONTA

1. Zapisanie się na Szkolenie wymaga rejestracji Użytkownika oraz założenia Konta.  

2. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.

3. Warunkiem założenia Konta przez Użytkownika jest przejście procedury rejestracji. Aby się zarejestrować, Użytkownik powinien wybrać na Stronie Internetowej zakładkę „Log-In”, na której znajduje się Formularz Rejestracyjny. W celu zakończenia rejestracji Użytkownik powinien wypełnić  Formularz Rejestracyjny poprzez podanie: adresu e-mail i hasła oraz odpowiednio innych wymaganych danych. TJSP wskazuje, które dane Użytkownik musi podać obligatoryjnie, a które fakultatywnie. Użytkownik zostanie poproszony także o wyrażenie odpowiednich zgód:

a. zgodę na przetwarzanie tych danych stosownie do treści RODO;

b. akceptację Regulaminu;

c. fakultatywnie zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie od TJSP  informacji handlowej oraz na otrzymywanie newslettera. Zgody marketingowe są dobrowolne, a ich brak nie wpływa na dostęp do Konta.

4. Po wypełnieniu Formularza Rejestracji, Użytkownik na podany adres e-mail otrzymuje link aktywacyjny. Po jego kliknięciu Konto jest aktywowane.

5. Do jednego Konta może być przypisany wyłącznie jeden adres e-mail. Jeżeli dany adres e-mail był wcześniej zarejestrowany na Stronie Internetowej, ponowne założenie Konta jest niemożliwe.

6. Użytkownik jest obowiązany do podania danych zgodnych z prawdą.

7. TJSP zastrzega prawo do zmiany funkcjonalności Konta. Jeżeli zmiany te nie wpływają na zakres i sposoby wykonywania Usług na podstawie Regulaminu, zmiana Regulaminu nie jest wymagana.

8. Z Konta Użytkownika może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik. Dostęp do Konta nie może być udostępniany osobom trzecim.

IV. KORZYSTANIE Z KONTA, REJESTRACJA NA SZKOLENIA

1. W celu zalogowania się do Konta Użytkownik powinien podać Dane Dostępowe.

2. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy Dane Dostępowe, w szczególności nie udostępniać ich podmiotom trzecim.

3. Po zalogowaniu się do Konta, Użytkownik ma możliwość zarejestrowania się na dedykowane dla niego wybrane Szkolenie.

4. Szczegółowy opis każdego Szkolenia znajduje się na Stronie Internetowej w zakładce „Szkolenia”.

5. Informacja o tym, do kogo kierowane jest Szkolenie oraz jaki jest jego zakres tematyczny znajduje się w opisie każdego Szkolenia.

6. Aby zarejestrować się na Szkolenie, Użytkownik powinien wypełnić Formularz Rejestracji na Szkolenie poprzez wybranie odpowiedniego Szkolenia i podanie wymaganych danych, tj. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

7. Po wypełnieniu Formularza Rejestracji na Szkolenie, na adres e-mail Użytkownika zostanie przesłany link do platformy, na której odbywa się Szkolenie.

8. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie odpowiedni sprzęt techniczny z dostępem do Internetu, umożliwiający Użytkownikowi uczestniczenie w Szkoleniu.

V. NEWSLETTER

1. Zapisanie się do newslettera nie wymaga założenia Konta. Użytkownik powinien wypełnić Formularz Rejestracyjny znajdujący się na Stronie Internetowej w polu „Subskrybuj nasz newsletter”, poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz Fimy oraz wciśnięcie przycisku „Prześlij”.

2. Zapisanie się na newsletter jest dobrowolne i bezpłatne.

3. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z subskrybcji newslettera poprzez link umieszczony w każdej przesłanej przez TJSP wiadomości e-mail.

4. Wypisanie się Użytkownika z subskrypcji newslettera skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy TJSP.

VI. REZYGNACJA Z USŁUG

1. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez usunięcie swojego Konta.

2. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres TJSP wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu

4. TJSP może rozwiązać umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

a. Użytkownik narusza istotne postanowienia Regulaminu;

b. TJSP poweźmie wiarygodne uzasadnione informacje, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub TJSP;

5. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w punkcie 4 powyżej skutkuje usunięciem konta Użytkownika.

6. Jeżeli istnieje taka możliwość,  TJSP poinformuje Użytkownika o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług i usunięciu Konta w terminie 14 dni, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Użytkownika w Fromularzu Rejestracji.

7. TJSP zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz byłego Użytkownika po usunięciu Konta przez TJSP, wynikającym z naruszenia Regulaminu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin podlega prawu polskiemu.

2. Wszelkie spory związane z Regulaminem, w tym świadczeniem Usług będzie rozstrzygał polski sąd powszechny.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu Cywilnego.

4. Regulamin dostępny jest w formie elektronicznej na Stronie Internetowej pod adresem: https://www.tomasikjaworski.com/regulamin.  

5. Regulamin może zostać zmieniony przez TJSP z zastrzeżeniem, że zaktualizowany Regulamin zostanie udostępniony Użytkownikowi. Udostępnienie Regulaminu Użytkownikowi następuje:

a. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail udostępniony przez Użytkownika w ramach Konta lub

w formie wyraźnej informacji na Stronie Internetowej.

z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie Regulaminu.

bottom of page