top of page

Wyroby medyczne i IVD

Wiedza. Jakość. Zaangażowanie.

Dysponujemy kompleksową i praktyczną wiedzą na temat regulacji prawnych istotnych dla rynku wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD). Doradzamy na wszystkich etapach „cyklu życia” produktów, od badań klinicznych lub oceny działania, certyfikacji, wytwarzania i wprowadzenia do obrotu, poprzez  poprzez doradztwo w postępowaniach przetargowych oraz w związku z reklamą i komunikacją rynkową dotyczącą produktów, po spory z organami nadzoru i konkurentami i kwestie związane z bezpieczeństwem produktów.

Jak możemy Ci pomóc?

Ocena kliniczna

 • kompleksowe doradztwo w zakresie prowadzenia oceny klinicznej

 • opracowywanie projektów umów o badania kliniczne

 • prowadzenie negocjacji z badaczami, ośrodkami i CRO

 • sporządzanie oraz opiniowanie dokumentacji badania klinicznego

 • doradztwo przy uzyskiwaniu pozwoleń i opinii niezbędnych do prowadzenia badania klinicznego

 • doradztwo w obszarze ochrony danych osobowych zbieranych w toku badania klinicznych


Ocena zgodności

 • doradztwo w zakresie autoryzacji i notyfikacji jednostki notyfikowanej

 • doradztwo w zakresie klasyfikacji oraz kwalifikacji wyrobu

 • doradztwo w zakresie oznakowania oraz instrukcji używania

 • wsparcie w procesie uzyskania certyfikatu zgodności


Wprowadzanie do obrotu i używania

 • kompleksowe wsparcie wytwórcy i autoryzowanego przedstawiciela w zgłoszeniu wyrobu do Prezesa Urzędu

 • kompleksowe wsparcie dystrybutora i importera w powiadomieniu Prezesa Urzędu o wprowadzeniu do używania

 • wprowadzanie zmian danych objętych zgłoszeniem lub powiadomieniem


Finansowanie ze środków publicznych

 • pomoc w budowaniu strategii market access

 • reprezentowanie w postępowaniu refundacyjnym, w tym negocjacjach z MZ

 • opracowanie RSS

 • reprezentacja prawna w sporach z NFZ i MZ

 • doradztwo w zakresie zleceń na zaopatrzenie

Marketing

 • kompleksowe wsparcie prawne w prowadzeniu kampanii reklamowych

 • ocena prawna materiałów marketingowych

 • opracowywanie projektów umów z usługodawcami

 • przygotowanie lub ocena wewnętrznych procedur dotyczących aktywności marketingowych kierowanych do profesjonalistów medycznych, w tym dostosowanie procedur do krajowych i europejskich kodeksów dobrych praktyk (MedTech Europe)

 • doradztwo w zakresie umbrella branding

 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych


Dystrybucja

 • negocjowanie i opracowywanie projektów umów dystrybucyjnych

 • opracowywanie modeli dystrybucji

 • doradztwo i reprezentacja w zakresie zamówień publicznych

 • wsparcie eksportu, w tym uzyskania świadectwa wolnej sprzedaży


Bezpieczeństwo i jakość

 • obsługa prawna działań związanych z incydentami medycznymi (np. FSCA)

 • doradztwo w zakresie procedur wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa

 • wsparcie w relacjach z Prezesem Urzędu

 • doradztwo w zakresie wycofania produktu z obrotu


Compliance

 • przygotowanie lub ocena wewnętrznych procedur dotyczących:
  aktywności marketingowych kierowanych do profesjonalistów medycznych
  przetargów, w tym komunikacji przetargowej
  wad jakościowych produktów i wycofywania produktów z obrotu
  przejrzystości działań i polityki antykorupcyjnej
  reagowania w razie kontroli
  ochrony praw do wartości niematerialnych firmy
  audyty planowanych lub prowadzonych projektów badawczych lub edukacyjnych


Relacje z administracją publiczną

 • reprezentacja w postępowaniach przed MZ, URPL, UOKiK lub innymi organami w sprawach dotyczących m.in.:
  wprowadzania do obrotu i używania
  prowadzonych aktywności reklamowych
  stosowanych modeli dystrybucji
  wstrzymywania lub wycofywania produktu z obrotu
  praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów

 • reprezentacja interesariuszy w rozmowach z decydentami

Relacje z konkurentami i pacjentami

 • spory z konkurentami:
  w zakresie naruszenia praw z patentów, SPC, znaków towarowych lub innych praw na dobrach niematerialnych
  w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji
  w zakresie kodeksów branżowych

 • sporządzanie umów dotyczących transferu technologii, zezwoleń, umów licencyjnych i innych umów handlowych

 • odpowiedzialność za produkt niebezpieczny (incydenty medyczne)

 • zarządzenie sytuacjami kryzysowymi


Legislacja

 • reprezentowanie organizacji branżowych w procesie legislacyjnym

 • monitoring legislacyjny

 • tworzenie raportów oraz propozycji legislacyjnych


Wdrożenie Rozporządzeń UE

 • dostosowanie firmy do nowych regulacji

 • przygotowanie lub ocena wewnętrznych procedur

 • prowadzenie szkoleń

Przykładowe projekty

bottom of page