top of page
Image by Michał Parzuchowski

Produkty lecznicze

Wiedza. Jakość. Zaangażowanie.

Dysponujemy kompleksową i praktyczną wiedzą na temat regulacji prawa farmaceutycznego. Doradzamy na wszystkich etapach „cyklu życia” produktów, od badań klinicznych, rejestracji, wytwarzania i wprowadzenia do obrotu, dystrybucji oraz w związku z reklamą i komunikacją rynkową dotyczącą produktów, po spory z organami nadzoru i konkurentami i kwestie związane z bezpieczeństwem produktów.

Jak możemy Ci pomóc?

Badania kliniczne

 • opracowywanie projektów umów o badania kliniczne

 • prowadzenie negocjacji z badaczami, ośrodkami i CRO

 • sporządzanie oraz opiniowanie dokumentacji badania klinicznego

 • doradztwo przy uzyskiwaniu pozwoleń i opinii niezbędnych do prowadzenia badania klinicznego

 • wsparcie prawne w zakresie Dobrej Praktyki Klinicznej

 • doradztwo w obszarze ochrony danych osobowych przetwarzanych w toku badania klinicznych

 

Rejestracja

 • kompleksowe wsparcie prawne w zakresie rejestracji w ramach procedury scentralizowanej oraz procedur krajowych (narodowa, wzajemnego uznania, zdecentralizowana)

 • wprowadzanie zmian porejestracyjnych

 

Wytwarzanie i import

 • doradztwo w zakresie uzyskania, zmiany lub cofnięcia zezwoleń

 • wsparcie prawne w zakresie Dobrej Praktyki Wytwarzania

 • opracowanie projektów umów o wytwarzanie

 

Refundacja

 • pomoc w budowaniu strategii market access

 • reprezentowanie w postępowaniu refundacyjnym, w tym negocjacjach z MZ

 • opracowywanie RSS

 • reprezentacja prawna w sporach z NFZ i MZ

 

Marketing

 • kompleksowe wsparcie prawne w prowadzeniu kampanii reklamowych

 • ocena prawna materiałów marketingowych

 • opracowywanie projektów umów z usługodawcami

 • przygotowanie lub ocena wewnętrznych procedur dotyczących aktywności marketingowych kierowanych do profesjonalistów medycznych, w tym dostosowanie procedur do krajowych i europejskich kodeksów dobrych praktyk

 • doradztwo w zakresie umbrella branding

 • doradztwo w zakresie danych osobowych przetwarzanych na cele marketingowe

 

Dystrybucja hurtowa

 • doradztwo w zakresie uzyskania, zmiany lub cofnięcia zezwolenia

 • opracowywanie projektów umów dystrybucyjnych

 • doradztwo w zakresie ZSMOPL oraz NMVO

 • doradztwo i reprezentacja w zakresie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie leków biologicznych oraz leków generycznych

 • wsparcie prawne w zakresie Dobrej Praktyki Dystrybucji

 

Dystrybucja apteczna i obrót pozaapteczny

 • doradztwo w zakresie uzyskania, zmiany lub cofnięcia zezwolenia

 • doradztwo w zakresie ograniczeń własnościowych i ilościowych na rynku aptecznym

 • doradztwo w zakresie prowadzenia apteki internetowej

 • doradztwo w zakresie zakazu reklamy aptek

 • opracowywanie projektów umów dystrybucyjnych i umów najmu

 • doradztwo w zakresie ZSMOPL oraz NMVO

 

Pharmacovigilance

 • obsługa prawna badań PASS i PAES

 • doradztwo w zakresie procedur dotyczących pharmacoviligance

 • doradztwo w zakresie wycofania produktu z obrotu

 • wsparcie w relacjach z UPRL

 

Compliance

 • przygotowanie lub ocena wewnętrznych procedur dotyczących:
  aktywności marketingowych kierowanych do profesjonalistów medycznych
  przetargów, w tym komunikacji przetargowej
  pharmacovigilance
  wycofywania produktów z obrotu
  przejrzystości działań i polityki antykorupcyjnej
  reagowania w razie kontroli
  ochrony praw do wartości niematerialnych firmy

 • audyty planowanych lub prowadzonych projektów badawczych lub edukacyjnych

 

Relacje z administracją publiczną

 • reprezentacja w postępowaniach przed MZ, Inspekcją Farmaceutyczną, URPL, UOKiK lub innymi organami w sprawach dotyczących m.in.:
  uzyskiwania lub utrzymywania ważności pozwoleń lub zezwoleń
  prowadzonych aktywności reklamowych
  stosowanych modeli dystrybucji
  wstrzymywania lub wycofywania produktu z obrotu
  praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów

 • reprezentacja interesariuszy w rozmowach z decydentami

 

Relacje z konkurentami i pacjentami

 • spory z konkurentami:
  w zakresie naruszenia praw z patentów, SPC, znaków towarowych lub innych praw na dobrach niematerialnych
  w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji
  w zakresie importu / eksportu równoległego
  w zakresie kodeksów branżowych

 • sporządzanie umów dotyczących transferu technologii, zezwoleń, umów licencyjnych i innych umów handlowych

 • odpowiedzialność za produkt niebezpieczny (działania niepożądane)

 • zarządzenie sytuacjami kryzysowymi

 

Legislacja

 • reprezentowanie organizacji branżowych w procesie legislacyjnym

 • monitoring legislacyjny

 • tworzenie raportów oraz propozycji legislacyjnych

Poprzednia
bottom of page