top of page
Chipy DNA

Wyroby medyczne i IVD

Wiedza. Jakość. Zaangażowanie.

Dysponujemy kompleksową i praktyczną wiedzą na temat regulacji prawnych istotnych dla rynku wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD). Doradzamy na wszystkich etapach „cyklu życia” produktów, od badań klinicznych lub oceny działania, certyfikacji, wytwarzania i wprowadzenia do obrotu, poprzez doradztwo w postępowaniach przetargowych oraz w związku z reklamą i komunikacją rynkową dotyczącą produktów, po spory z organami nadzoru i konkurentami i kwestie związane z bezpieczeństwem produktów.

Jak możemy Ci pomóc?

 

Ocena kliniczna

 • Kompleksowe doradztwo w zakresie prowadzenia oceny klinicznej.

 • Opracowywanie projektów umów o badania kliniczne.

 • Prowadzenie negocjacji z badaczami, ośrodkami i CRO.

 • sporządzanie oraz opiniowanie dokumentacji badania klinicznego.

 • Doradztwo przy uzyskiwaniu pozwoleń i opinii niezbędnych do prowadzenia badania klinicznego.

 • Doradztwo w obszarze ochrony danych osobowych zbieranych w toku badania klinicznych.

Ocena zgodności

 • Doradztwo w zakresie autoryzacji i notyfikacji jednostki notyfikowanej.

 • Doradztwo w zakresie klasyfikacji oraz kwalifikacji wyrobu.

 • Doradztwo w zakresie oznakowania oraz instrukcji używania.

 • Wsparcie w procesie uzyskania certyfikatu zgodności.

Wprowadzanie do obrotu i używania

 • Kompleksowe wsparcie wytwórcy i autoryzowanego przedstawiciela w zgłoszeniu wyrobu do Prezesa Urzędu.

 • Kompleksowe wsparcie dystrybutora i importera w powiadomieniu Prezesa Urzędu o wprowadzeniu do używania.

 • Wprowadzanie zmian danych objętych zgłoszeniem lub powiadomieniem.

Finansowanie ze środków publicznych

 • Pomoc w budowaniu strategii market access.

 • Reprezentowanie w postępowaniu refundacyjnym, w tym negocjacjach z MZ

 • Opracowanie RSS.

 • Reprezentacja prawna w sporach z NFZ i MZ.

 • Doradztwo w zakresie zleceń na zaopatrzenie.

Marketing

 • Kompleksowe wsparcie prawne w prowadzeniu kampanii reklamowych.

 • Ocena prawna materiałów marketingowych.

 • Opracowywanie projektów umów z usługodawcami.

 • Przygotowanie lub ocena wewnętrznych procedur dotyczących aktywności marketingowych kierowanych do profesjonalistów medycznych, w tym dostosowanie procedur do krajowych i europejskich kodeksów dobrych praktyk (MedTech Europe).

 • Doradztwo w zakresie umbrella branding.

 • Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych.

Dystrybucja

 • Negocjowanie i opracowywanie projektów umów dystrybucyjnych.

 • Opracowywanie modeli dystrybucji.

 • Doradztwo i reprezentacja w zakresie zamówień publicznych.

 • Wsparcie eksportu, w tym uzyskania świadectwa wolnej sprzedaży.

Bezpieczeństwo i jakość

 • Obsługa prawna działań związanych z incydentami medycznymi (np. FSCA).

 • Doradztwo w zakresie procedur wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa.

 • Wsparcie w relacjach z Prezesem Urzędu.

 • Doradztwo w zakresie wycofania produktu z obrotu.

Compliance

 • Przygotowanie lub ocena wewnętrznych procedur dotyczących:

  • aktywności marketingowych kierowanych do profesjonalistów medycznych,

  • przetargów, w tym komunikacji przetargowej,

  • wad jakościowych produktów i wycofywania produktów z obrotu,

  • przejrzystości działań i polityki antykorupcyjnej,

  • reagowania w razie kontroli,

  • ochrony praw do wartości niematerialnych firmy.

 • Audyty planowanych lub prowadzonych projektów badawczych lub edukacyjnych.

Relacje z administracją publiczną

 • Reprezentacja w postępowaniach przed MZ, URPL, UOKiK lub innymi organami w sprawach dotyczących m.in.:

  • wprowadzania do obrotu i używania,

  • prowadzonych aktywności reklamowych,

  • stosowanych modeli dystrybucji,

  • wstrzymywania lub wycofywania produktu z obrotu,

  • praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów,

 • Reprezentacja interesariuszy w rozmowach z decydentami.

Relacje z konkurentami i pacjentami

 • Spory z konkurentami:

  • w zakresie naruszenia praw z patentów, SPC, znaków towarowych lub innych praw na dobrach niematerialnych,

  • w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji,

  • w zakresie kodeksów branżowych.

 • Sporządzanie umów dotyczących transferu technologii, zezwoleń, umów licencyjnych i innych umów handlowych.

 • Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny (incydenty medyczne).

 • Zarządzenie sytuacjami kryzysowymi.

Legislacja

 • Reprezentowanie organizacji branżowych w procesie legislacyjnym.

 • Monitoring legislacyjny.

 • Tworzenie raportów oraz propozycji legislacyjnych.

Wdrożenie Rozporządzeń UE (MDR / IVDR)

 • Dostosowanie firmy do nowych regulacji.

 • Przygotowanie lub ocena wewnętrznych procedur.

 • Prowadzenie szkoleń.

bottom of page