top of page
Image by Michał Parzuchowski

Produkty lecznicze

Wiedza. Jakość. Zaangażowanie.

Dysponujemy kompleksową i praktyczną wiedzą na temat regulacji prawa farmaceutycznego. Doradzamy na wszystkich etapach „cyklu życia” produktów, od badań klinicznych, rejestracji, wytwarzania i wprowadzenia do obrotu, dystrybucji oraz w związku z reklamą i komunikacją rynkową dotyczącą produktów, po spory z organami nadzoru i konkurentami i kwestie związane z bezpieczeństwem produktów.

Jak możemy Ci pomóc?

 

Badania kliniczne

 • Opracowywanie projektów umów o badania kliniczne.

 • Prowadzenie negocjacji z badaczami, ośrodkami i CRO.

 • Sporządzanie oraz opiniowanie dokumentacji badania klinicznego.

 • Doradztwo przy uzyskiwaniu pozwoleń i opinii niezbędnych do prowadzenia badania klinicznego.

 • Wsparcie prawne w zakresie Dobrej Praktyki Klinicznej.

 • Doradztwo w obszarze ochrony danych osobowych przetwarzanych w toku badania klinicznych.

Rejestracja

 • Kompleksowe wsparcie prawne w zakresie rejestracji w ramach procedury scentralizowanej oraz procedur krajowych (narodowa, wzajemnego uznania, zdecentralizowana).

 • Wprowadzanie zmian porejestracyjnych.

Wytwarzanie i import

 • Doradztwo w zakresie uzyskania, zmiany lub cofnięcia zezwoleń.

 • Wsparcie prawne w zakresie Dobrej Praktyki Wytwarzania.

 • Opracowanie projektów umów o wytwarzanie.

Refundacja

 • Pomoc w budowaniu strategii market access.

 • Reprezentowanie w postępowaniu refundacyjnym, w tym negocjacjach z MZ.

 • Opracowywanie RSS.

 • Reprezentacja prawna w sporach z NFZ i MZ.

Marketing

 • Kompleksowe wsparcie prawne w prowadzeniu kampanii reklamowych.

 • Ocena prawna materiałów marketingowych.

 • Opracowywanie projektów umów z usługodawcami.

 • Przygotowanie lub ocena wewnętrznych procedur dotyczących aktywności marketingowych kierowanych do profesjonalistów medycznych, w tym dostosowanie procedur do krajowych i europejskich kodeksów dobrych praktyk.

 • Doradztwo w zakresie umbrella branding.

 • Doradztwo w zakresie danych osobowych przetwarzanych na cele marketingowe.

Dystrybucja hurtowa

 • Doradztwo w zakresie uzyskania, zmiany lub cofnięcia zezwolenia.

 • Opracowywanie projektów umów dystrybucyjnych.

 • Doradztwo w zakresie ZSMOPL oraz NMVO.

 • Doradztwo i reprezentacja w zakresie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie leków biologicznych oraz leków generycznych.

 • Wsparcie prawne w zakresie Dobrej Praktyki Dystrybucji.

Dystrybucja apteczna i obrót pozaapteczny

 • Doradztwo w zakresie uzyskania, zmiany lub cofnięcia zezwolenia.

 • Doradztwo w zakresie ograniczeń własnościowych i ilościowych na rynku aptecznym.

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia apteki internetowej.

 • Doradztwo w zakresie zakazu reklamy aptek.

 • Opracowywanie projektów umów dystrybucyjnych i umów najmu.

 • Doradztwo w zakresie ZSMOPL oraz NMVO.

Pharmacovigilance

 • Obsługa prawna badań PASS i PAES.

 • Doradztwo w zakresie procedur dotyczących pharmacoviligance.

 • Doradztwo w zakresie wycofania produktu z obrotu.

 • Wsparcie w relacjach z UPRL.

Compliance

 • Przygotowanie lub ocena wewnętrznych procedur dotyczących:

  • aktywności marketingowych kierowanych do profesjonalistów medycznych,

  • przetargów, w tym komunikacji przetargowej,

  • pharmacovigilance,

  • wycofywania produktów z obrotu,

  • przejrzystości działań i polityki antykorupcyjnej,

  • reagowania w razie kontroli,

  • ochrony praw do wartości niematerialnych firmy.

 • Audyty planowanych lub prowadzonych projektów badawczych lub edukacyjnych.

Relacje z administracją publiczną

 • Reprezentacja w postępowaniach przed MZ, Inspekcją Farmaceutyczną, URPL, UOKiK lub innymi organami w sprawach dotyczących m.in.:

  • uzyskiwania lub utrzymywania ważności pozwoleń lub zezwoleń,

  • prowadzonych aktywności reklamowych,

  • stosowanych modeli dystrybucji,

  • wstrzymywania lub wycofywania produktu z obrotu,

  • praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

 • Reprezentacja interesariuszy w rozmowach z decydentami.

Relacje z konkurentami i pacjentami

 • Spory z konkurentami:

  • w zakresie naruszenia praw z patentów, SPC, znaków towarowych lub innych praw na dobrach niematerialnych,

  • w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji,

  • w zakresie importu / eksportu równoległego,

  • w zakresie kodeksów branżowych.

 • Sporządzanie umów dotyczących transferu technologii, zezwoleń, umów licencyjnych i innych umów handlowych.

 • Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny (działania niepożądane).

 • Zarządzenie sytuacjami kryzysowymi.

Legislacja

 • Reprezentowanie organizacji branżowych w procesie legislacyjnym.

 • Monitoring legislacyjny.

 • Tworzenie raportów oraz propozycji stanowisk.

Poprzednia
bottom of page